Activiteiten (NL)

Wat doen we?

Ontwikkeling

Edelweiss Renewables Advisors houdt zich bezig met de ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten. Wij bieden ondersteuning op alle gebieden voor de ontwikkeling van een project en begeleiden de uitvoering van de totale ontwikkeling van een project.

Het uitvoeren van de activiteiten bestaat onder andere uit locatieonderzoek, het uitvoeren van quickscans, het opstellen en afsluiten van grondcontracten, stakeholdersmanagement, het onderzoeken en toetsen van bestuurlijke haalbaarheid, financiële haalbaarheid, technische haalbaarheid, risicomanagement, proces/ projectmanagement, financieel management, het opzetten van een project entiteit, vervaardiging van financiële modellen, de invulling van fiscale aspecten, maken van een project business case, het structureren, contractmanagement en organiseren van de financiering van projecten.

Financiering

Duurzame energieprojecten worden nogal eens ontwikkeld vanuit het bezit van of het recht op een grondlocatie dan wel vanuit een bepaalde technologie. Een cruciaal element in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een project, te weten de financiering, wordt soms te laat in ogenschouw genomen dan wel onderschat of soms zelfs helemaal niet meegenomen.

Edelweiss Renewables Advisors beschouwt financiering als een integraal onderdeel van een projectontwikkeling. Daarom begeleidt zij u bij voorkeur reeds in de ontwikkelingsfase om uw projecten financierbaar te maken. Vervolgens adviseert en ondersteunt zij u graag bij het aantrekken van risicokapitaal vanuit haar netwerk van investeerders, het structureren van een financiering, het organiseren van een financieringscompetitie onder banken, het beoordelen en vergelijken van financieringsaanbiedingen en uiteraard het uitonderhandelen en de totstandkoming van een financiering.

Met de ervaringen sinds 1994, in de bancaire sector en als adviseurs, op het gebied van financiering van duurzame energie projecten, begrijpen wij zowel wat ondernemers als wat financiers willen. Basis van de dienstverlening is dan ook de kennis van en ervaring met financiën, financieringen en financierbaarheidaspecten en de werk- en denkwijze van financiële instellingen, de technische en contractuele kennis en ervaring in duurzame projecten, de fiscale en juridische kennis. In combinatie met een analyse van de specifieke situatie van de cliënt als startpunt voor iedere adviesopdracht is Edelweiss Renewables Advisors in staat praktische maatwerkadviezen te leveren en haar cliënten bij te staan in de totstandkoming van transacties.

Edelweiss Renewables Advisors verricht ook werkzaamheden voor investeerders en investeringsfondsen. Naast ondersteuning bij het opzetten van investeringsfondsen kan Edelweiss Renewables Advisors u helpen bij het zoeken naar projecten, het analyseren en beoordelen tot en met de daadwerkelijke aankoop ervan, alsmede het fondsmanagement.

Beheer

Door de ervaringen op contractueel, financieel, projectmatig, technisch en bestuurlijk gebied leveren wij  de benodigde kennis voor het beheer van de operationele fase van projecten en investeringen.

Door de contractuele, technische, bestuurlijke en financiële kennis en rekening te houden met de ontwikkelende marktomstandigheden (bv. stijging en daling van energieprijzen) en daarop in te spelen kunnen wij van toegevoegde waarde zijn voor uw project of investering. Doel is optimalisatie of realisatie van een beoogd rendement.

Onze beheeractiviteiten bestaan uit:

 • Beheer Algemeen

 • Contractmanagement

 • VGM Management

 • Omgevingsmanagement

 • Financieel Management

 • Kwaliteitscontrole

 • Optimalisatie van projecten

 • Vervolgontwikkeling van projecten

Scholing en training

Edelweiss Renewables Advisors heeft reeds voor diverse opdrachtgevers cursussen en workshops verzorgd op het gebied van projectfinanciering, risicoanalyse en investeringsprocessen voor duurzame energie projecten en investeringen. Tevens zijn cursussen verzorgd op het gebied van het maken van financiële modellen, welke gebruikt worden voor het maken van risicoanalyses en investeringsbeslissingen.

Uiteraard is bij cursussen en workshops altijd sprake van maatwerk, waarbij in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald wordt wat de inhoud en vorm van de cursus dan wel workshop dient te zijn om de doelstellingen van de opdrachtgever te realiseren.

Cursussen en workshops worden altijd gelardeerd met praktijkvoorbeelden, gebaseerd op de jarenlange ervaring in de duurzame energie sector.

Management services

Edelweiss Renewables Advisors heeft veel ervaring en expertise in het leveren van management services  voor duurzame energieprojecten en investeringen. Edelweiss Renewables Advisors levert onder andere de expertise en het projectmanagement voor de realisatie, waarbij de kerntaken zich focussen op: diverse contractvormen zoals EPC contracten en FIDIC contracten en diverse leveringsvormen zoals turnkey leveringen. De management services bestaan uit:

 • Projectmanagement

 • Contractmanagement

 • Financieel- en fondsmanagement (zie financiering)

 • Risicomanagement

 • QA/QC management

 • HSE management

 • Due diligence voor projecten en investeringen

Energiecontractering

Edelweiss Renewables Advisors levert de benodigde kennis voor de verschillende fases van projecten en investeringen, gebaseerd op de ervaringen op contractueel, financieel, operationeel, bestuurlijk en juridisch gebied.

Door haar ervaring in energiecontractering en haar ervaring in en bekendheid met energiemarkten kan Edelweiss Renewables Advisors u helpen bij het vinden en uitonderhandelen van goede, financierbare afnamecontracten voor elektriciteit en eveneens  voor brandstofleveringscontracten van biomassaprojecten.

Edelweiss Renewables Advisors is in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland betrokken geweest bij elektriciteitsafnamecontracten voor windenergie, zonne-energie en biomassa en brandstofleveringscontracten voor diverse biomassaprojecten.

© Copyright Edelweiss Renewables Advisors B.V. 2021. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (edelweiss-renewables.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edelweiss Renewables Advisors B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Edelweiss Renewables Advisors B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Edelweiss Renewables Advisors B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel dient Edelweiss Renewables Advisors B.V. te allen tijden vermeld te worden en hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.