Sectoren totaal (NL)

Wind-energie

Windenergie is een energiebron die ontstaat door bewegingsenergie om te zetten in elektriciteit. De bewegingsenergie komt tot stand door de toepassing van windkracht, wat een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer is, welke ontstaat door luchtdrukverschillen. Door toepassing van de windkracht op een windturbine wordt de bewegingsenergie omgezet in elektriciteit.

De partners van Edelweiss Renewables Advisors hebben gezamenlijk meer dan 30 jaar ervaring in de windenergie en hebben veel projecten ontwikkeld, gefinancierd, aangekocht en gerealiseerd. We hebben de professionalisering van de markt van dichtbij meegemaakt en hebben hier aan mogen bijdragen en dragen hier nog met veel plezier en passie aan bij. Windturbines hebben in de  afgelopen 20 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt tot serieuze energieproductiemiddelen, welke een steeds groter aandeel krijgen in onze energievoorziening.

Zonne-energie

Zonne-energie is een energiebron welke wordt gevoed door de zon middels warmte en licht. Ondanks dat de zon op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde staat, levert deze met een zeker onderscheid in opbrengst per continent, per land en per provincie voldoende energie om dit om te zetten middels zonnepanelen of PV (fotovoltaïsche) cellen in elektriciteit.

 Edelweiss Renewables Advisors is sinds 2000 bij diverse projecten en investeringen op het gebied van zonne-energie, in binnen- en buitenland, betrokken geweest en thans zijn wij betrokken bij diverse nieuwe projecten op het gebied van ontwikkeling en financiering.

Biomassa

In de ‘Europese richtlijn betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt’ (Richtlijn 2001/77/EG) wordt de volgende definitie voor biomassa gehanteerd: “De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.”

Er kunnen diverse omzettingsprocessen gebruikt worden om biomassa makkelijker bruikbaar te maken, zoals:

  • thermisch chemische omzetting
  • biochemische omzetting
  • mechanische omzetting
  • combinaties van de voorgaande 3 omzettingsprocessen

Binnen de 3 omzettingsprocessen zijn er meerdere technologieën voorhanden.

Edelweiss Renewables Advisors is bij diverse  biomassaprojecten, in binnen- en buitenland, betrokken (geweest) en betreft onder andere houtgestookte, strogestookte en kippenmestgestookte centrales, alsmede afvalvergassing- en biogasinstallaties.

© Copyright Edelweiss Renewables Advisors B.V. 2021. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (edelweiss-renewables.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Edelweiss Renewables Advisors B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Edelweiss Renewables Advisors B.V. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Edelweiss Renewables Advisors B.V.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Edelweiss Renewables Advisors B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. Wel dient Edelweiss Renewables Advisors B.V. te allen tijden vermeld te worden en hiervan vooraf in kennis te worden gesteld.